Privacy verklaring

Privacy verklaring

Tour of Beauty geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tour of Beauty De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1-5-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen hebt over ons privacy beleid dan kunt u met ons contact opnemen. U vindt onze contactgegevens aan het einde van deze privacy verklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tour of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U op te kunnen nemen in ons salonsoftwaresysteem om bezoeken aan onze salon te registreren op basis waarvan wij u beter van dienst kunnen om u te adviseren voor een juiste behandeling door de mogelijkheid historische gegevens te kunnen ophalen en te bekijken
 • Efficiënter een afspraak te kunnen maken voor een behandeling in ons salonsoftwaresysteem 
 • U te kunnen informeren als door onverwachte omstandigheden een gemaakte afspraak door ons niet uitgevoerd kan worden 
 • Efficiënt en foutloos uw betaling te kunnen verwerken
 • Het verzenden van een nieuwsbrief of andere marketing uitingen
 • Met U contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een klant account aan te maken waarmee U tevens kunt profiteren van de voordelen van ons loyaltyprogramma
 • Conform gemaakte afspraken producten en diensten bij u af te leveren
 
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op bas is van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tour of Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor een redelijke bewaartermijn na opzegging van de dienst bij Tour of Beauty of als u ons verzocht heeft de persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tour of Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tourofbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanmaken van uw klant account bij het ma ken van een afspraak Bij uw

Bij uw eerste behandeling bij Tour of Beauty wordt u gevraagd naar uw persoonsgegevens (NAW gegevens , telefoonnummer en E mailadres) en die zullen worden gebruikt in ons salonsoftware systeem. U kunt dan gelijk aangeven of u wel of niet op de hoogte gehouden wilt worden van service berichten ( bijv. bevestiging van en herinnering aan uw afspraak) en/of commerciële berichten (promoties, event uitnodigingen en nieuwsbrieven.

Aanmaken van uw klant account bij het online boeken van een afspraak

Indien u online via de website een afspraak wilt maken in onze agenda dient u zich eerst te registreren met uw E mailadres. Verder word en uw NAW gegevens en telefoonnummer gevraagd. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij een nieuwe afspraak. U kunt uw klant account informatie door ons laten wijzigen wanneer u dit wenst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tour of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief mondeling, telefonisch of in correspondentie verstrekt

Bijzondere en/of medische persoonsgegevens die wij verwerken

Tour of Beauty verwerkt bijzondere en/of medische persoonsgegevens van u alleen als u die aan ons gegeven heeft in het kader van de dienst/behandeling die wij aan u leveren en na uw gegeven toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tour of Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tour of Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Hierin leest u over promotionele acties, nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze inschrijving kunt u op ieder moment opzeggen. Daarvoor bevat iedere nieuwsbrief van Tour of Beauty een afmeldlink.

E-mail en Nieuwsbrief Communicatie

Voor onze website, e-mailverkeer en salonsoftware systeem maken we gebruik van externe partijen die het E-mailverkeer met Tour of Beauty en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelen. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van uit ons salonsoftware systeem worden verzonden via de servers van deze aanbieders. De uitvoering en het beheer wordt gedaan door onze eigen medewerkers. Uw naam en emailadres zal nooit voor eigen doeleinden gebruikt worden.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier zorg en voor uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Tour of Beauty, Hooistraat 7, 2514 BM Den Haag
Telefoon: 070 3623163, E mail: info@tourofbeauty.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief